احمدی

نام: 

سید عبدالحسین

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه کوهپایه

شماره تلفن مستقیم: 

۴۶۴۲۲۰۰۶

شماره فکس: 

۴۶۴۲۳۹۵۰

سمت: 

راننده