استادی

نام: 

منیره

محل خدمت: 

ستاد مرکز

شماره تلفن مستقیم: 

۳۵۳۱۱۴۶۷

سمت: 

کارگزینی

شماره تلفن داخلی: 

۲۱۶