آقای بهداد فر

نام: 

آقای بهداد فر

محل خدمت: 

مرکز فوریتهای پزشکی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۲۷۳۲۳۳

شماره فکس: 

۳۶۲۴۰۰۸۸

سمت: 

مسئول امور اداری

شماره تلفن داخلی: 

۱۰۷