اصلانی

نام: 

محمد علی

محل خدمت: 

دانشکده بهداشت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۱۱۶

سمت: 

خدمات

شماره تلفن داخلی: 

۳۱۱۶