حسینی

نام: 

سید حسین

محل خدمت: 

اموررفاهی دانشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۰۵۱۳۸۵۱۴۹۲۰

سمت: 

مسئول مجموعه رفاهی شماره ۴مشهد