اسکندری

نام: 

علی

محل خدمت: 

اموررفاهی دانشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۰۲۱۶۶۷۲۰۰۶۷

سمت: 

مسئول مجموعه رفاهی شماره ۳تهران