نصری

نام: 

سعید

محل خدمت: 

اموررفاهی دانشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۳۱۰

سمت: 

فوق برنامه – تسهیلات بانکی