ترابی

نام: 

مهدی

محل خدمت: 

اموررفاهی دانشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۳۱۰

سمت: 

امور بازنشستگان – رزرو تالار سبز