امینی

نام: 

علیرضا

محل خدمت: 

اموررفاهی دانشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۳-۳۲۶۵۸۰۴۱

سمت: 

امور مالی