اخلاقی

نام: 

شیرین

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه امام محمد تقی(ع)

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۶۱۶۲۰۰

سمت: 

کارشناس مامایی