ابوطالبی

نام: 

سعیده

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه نواب صفوی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۲۲۷۵۲۵۰

شماره فکس: 

۳۲۲۷۵۲۵۰

پست الکترونیک: 

saeedeh_abotalebi@yahoo.com

سمت: 

مشاوره رفتاری