کافیه

نام: 

دکتر راحله

محل خدمت: 

گروه بیوالکتریک

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۶۴

سمت: 

معاون دانشجویی و فرهنگی

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۶۴