آقامیری

نام: 

دکتر علیرضا

محل خدمت: 

دندانپزشکی مرکز سلامت جامعه ابن سینا

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۵۹۰۳۹

شماره فکس: 

۳۴۴۶۶۰۴۶

سمت: 

دندانپزشک

شماره تلفن داخلی: 

۱۳۰