سلطانی

نام: 

ابوذر

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۵۵۰۵۱-۹

شماره فکس: 

۳۴۴۵۹۰۰۲

سمت: 

مسئول روابط عمومی

شماره تلفن داخلی: 

۴۲۷