دکتر گلبن

نام: 

خانم

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۵۵۰۵۱-۹

شماره فکس: 

۳۴۴۵۹۰۰۲

سمت: 

ناظر دارویی

شماره تلفن داخلی: 

۴۳۱