آندوسکوپی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۵۵۰۵۱-۹

شماره تلفن داخلی: 

۳۰۴