سوپروايزر آموزشي

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۵۵۰۵۱-۹

شماره فکس: 

۳۴۴۵۹۰۰۲

شماره تلفن داخلی: 

۳۹۶