فرجی

نام: 

مهدی

محل خدمت: 

حراست

شماره تلفن مستقیم: 

۳۱۱۲۲۰۸۷

سمت: 

حراست

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۸۷