خالویی

نام: 

علی اصغر

محل خدمت: 

مدیریت منابع مالی وحسابداری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۹۱۷۱۰

سمت: 

مدیر منابع مالی و حسابداری

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۶۹