نصر

نام: 

سعید

محل خدمت: 

مدیریت روابط عمومی و ارتباطات مردمی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۹۱۵۶۷

پست الکترونیک: 

nasr@mui.ac.ir

سمت: 

مسئول واحد روابط عمومی

شماره تلفن داخلی: 

۲۴۰۰