آقای عسگری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۵۵۰۵۱-۹

شماره فکس: 

۳۴۴۵۹۰۰۲

سمت: 

مسئول حسابداری درآمد

شماره تلفن داخلی: 

۴۱۰