آقای یوسفی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۴۴۵۵۰۵۱-۹

شماره فکس: 

۳۴۴۵۹۰۰۲

سمت: 

رئیس امور مالی

شماره تلفن داخلی: 

۳۰۹-۳۹۱