ابزلیان

نام: 

عباس

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۴۵۸۲۸۲۶۱

سمت: 

مسئول نقلیه

شماره تلفن داخلی: 

۱۲۴