امامی

نام: 

نصراله

محل خدمت: 

آبدارخانه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۵۱۸۳

سمت: 

آبدارخانه

شماره تلفن داخلی: 

۵۱۸۳