احمدی

نام: 

حاج علی

محل خدمت: 

آبدارخانه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۵۱۸۴

سمت: 

آبدارخانه

شماره تلفن داخلی: 

۵۱۸۴