شریفی

نام: 

کتایون

محل خدمت: 

بخش جراحی تخصصی

سمت: 

پرستار

شماره تلفن داخلی: 

۵۵۸۱