آدم زاده

نام: 

خانم

محل خدمت: 

درآمد

شماره تلفن مستقیم: 

۳۳۸۶۶۲۶۶

شماره فکس: 

۳۳۸۶۸۲۸۶

سمت: 

مسئول درآمد

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۱۰