-

نام: 

-

محل خدمت: 

حراست

شماره تلفن مستقیم: 

۳۳۸۶۱۰۰۶

شماره فکس: 

۳۳۸۶۸۲۸۶

سمت: 

مسئول حراست

شماره تلفن داخلی: 

۲۱۰۵