یقینی

نام: 

دکترجابر

محل خدمت: 

گروه پریودانتیکس

سمت: 

هیئت علمی

شماره تلفن داخلی: 

۵۵۶۴