احتشامی

نام: 

دکتر اصغر

محل خدمت: 

هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۵۱۵۲

سمت: 

هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت

شماره تلفن داخلی: 

۵۱۵۲