یعقوبی

نام: 

بابک

محل خدمت: 

لابراتوار

سمت: 

تکنسین

شماره تلفن داخلی: 

۵۵۰۵