احمدی

نام: 

سیده رویا

محل خدمت: 

EDC

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۸۳۶۴

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

سمت: 

کارشناس آموزش مداوم

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۶۷