اسماعیل زاده

نام: 

سمیه

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۰۳۱۳۶۶۱۷۹۶۵

سمت: 

مشارکت مردمی

شماره تلفن داخلی: 

۱۳۴