خواجه

نام: 

علی

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۰۳۱۳۶۶۱۰۲۲۲

شماره فکس: 

-

پست الکترونیک: 

-

سمت: 

منشی مدیریت

شماره تلفن داخلی: 

۱۳۶