امینی

نام: 

عزیزاله

محل خدمت: 

بخش پروتز تخصصی

سمت: 

کمک بهیار

شماره تلفن داخلی: 

۵۵۲۶