سیاسی

نام: 

خانم

محل خدمت: 

اداره تغذیه

سمت: 

کارشناس سلف مرکزی

شماره تلفن داخلی: 

۳۹۵۵