احمدی

نام: 

باقر

محل خدمت: 

سلف مرکزی

سمت: 

مسئول اداره تغذیه

شماره تلفن داخلی: 

۳۹۵۴