خضری

نام: 

ریحانه

محل خدمت: 

اداره تغذیه

سمت: 

اتوماسیون

شماره تلفن داخلی: 

۳۹۵۳