اورژانس

محل خدمت: 

بیمارستان خورشید

شماره تلفن مستقیم: 

۳۲۲۲۰۱۶۷

شماره فکس: 

۳۲۲۲۲۲۵۵