ذبیحی

نام: 

محمد

محل خدمت: 

امور خوابگاه ها

سمت: 

مسئول خوابگاه کوثر

شماره تلفن داخلی: 

۳۷۷۷۲۸۲۵