پرنده

نام: 

حسین

محل خدمت: 

ستاد مرکز

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۷۲۷۱

شماره فکس: 

۳۶۶۱۸۳۲۸

پست الکترونیک: 

*

سمت: 

کارشنا مبارزه با بیماریها

شماره تلفن داخلی: 

۲۷۸