زینل زاده

نام: 

زهرا

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۴۱۱۷

شماره فکس: 

۳۶۶۱۸۳۲۸

پست الکترونیک: 

*

سمت: 

مسئول واحد آمار

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۲