مهندس اباذری

نام: 

عباسعلی

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۶۷۱۷

شماره فکس: 

۳۶۶۱۸۳۲۸

پست الکترونیک: 

*

سمت: 

کارشناس بهداشت حرفه ای

شماره تلفن داخلی: 

۲۶۹