رحمتی

نام: 

مرضیه

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۷۳۷۱

شماره فکس: 

۳۶۶۱۸۳۲۸

پست الکترونیک: 

*

سمت: 

کارشناس آموزش کارکنان

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۳