بگ علی

نام: 

مریم

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۷۳۷۱

شماره فکس: 

۳۶۶۱۸۳۲۸

پست الکترونیک: 

*

سمت: 

مسئول آموزش کار کنان

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۳