اعظمی

نام: 

پریچهر

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۸۷۷۴

شماره فکس: 

۳۶۶۱۸۳۲۸

پست الکترونیک: 

*

سمت: 

کارشناس آموزش سلامت

شماره تلفن داخلی: 

۲۵۶