آزید هاک

نام: 

پویا

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۲۱۸۱۶

شماره فکس: 

۳۶۶۱۸۳۲۸

پست الکترونیک: 

*

سمت: 

مسئول امور آزمایشگاهی

شماره تلفن داخلی: 

۲۴۳