اسلامیه

نام: 

زری

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۸۳۸۱

شماره فکس: 

۳۶۶۱۸۳۲۸

پست الکترونیک: 

*

سمت: 

مسئول گسترش

شماره تلفن داخلی: 

۲۳۲