احمدی

نام: 

مجتبی

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۶۷۱۱

شماره فکس: 

۳۶۶۱۸۳۲۸

پست الکترونیک: 

*

سمت: 

مسئول خدمات

شماره تلفن داخلی: 

۲۱۱