ابراهیمی

نام: 

مهدی

محل خدمت: 

ستاد شبکه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۸۸۹۴

شماره فکس: 

۳۶۶۱۸۳۲۸

پست الکترونیک: 

*

سمت: 

مسئول تدارکات

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۲