ابراهیمی

نام: 

خانم

محل خدمت: 

حقوق و مزایا

شماره فکس: 

۵۲۲۳۵۵۳۱

شماره تلفن داخلی: 

۲۰۰۵